ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਗੀਤ

lohVI dy gIq

iksy vI dyS dy lok gIqW dI mh`qqw nMU JuTlwieAw nhIN jw skdw[ lok gIq dyS dI jnqw dI Awvwz hn, ies dy cwvW, mlHwrW, aumMgW, idlI pIVW dy lKwiek hn[ ijMnw sIN lok gIqW rwhIN iksy dyS dI siBAqw nMU nyiVEN ho ky vyK skdy hW, EnW Swied iksy hor qrHW nhIN dyK skdy[ iblkul ieho g`l pMjwb dy lok gIqW qy GtweI jw skdI hY[
lok gIq swfy jIvn dw iek Aijhw Kzwnw hn jo AsIN sdIAW qoN sInw bsInw sWBI qurI Aw rhy hW Aqy AwpxI ivq Anuswr ies ivc vwDw vI krdy rihMdy hW[ qIAW qy, ivAwhW ivc GoVI vyly, folI qurn vyly, vtxy dI rsm vyly, jMfI v`Fx dI rsm vyly, jMj dI rotI Kwx vwly, AsIN Awpxy ies ^zwny nMU jIA Br ky vyK vI lYNdy hW[ iesy qrHW lohVI vI iek Aijhw smW hY ijs vyly AsIN jIA Br ky lok gIqW dw rs mwxdy hW[ lohVI dy idnW ivc ipMf dy muMfy kuVIAW v`K v`K tolIAW bxw ky ipMf ivc mMgx cVHdy hn[ auNj qW auh Gr Gr gIq gw ky Awpxw ih`sw mMgdy hn pr auhnW dw v`fw inSwnw auh Gr huMdy hn ij`Qy jW qW nvW muMfw jMimAw hovy jW nvW ivAwh hoieAw hovy[
lohVI dy gIq kI hn? b`icAW dIAW AsIsW[ ienHW nMU AsIN do BwgW ivc vMf skdy hW[ iek Bwg muMifAW dw Aqy dUjw kuVIAW dw[ muMifAW dI tolI dw iek mohrI huMdw hY jo A`gy A`gy gIq pVHdw hY Aqy bwkI swry aus dy ip`Cy ho ho, dI hok lweI jWdy hn, ijvyN:-

suMdr muMdrIey  – ho
qyrw kOx vxjwrw – ho
du`lw B`tI vwlw – ho
du`ly DI ivAwhI – ho
syr Skr AweI – ho
kuVI dy boJy pweI – ho
kuVI dw lwl ptwkw – ho
kuVI dw swlU bwtw – ho
swlU kOx smyty – ho
cwcw gwlHI dysy – ho
cwcy cUrI ku`tI – ho
izMmIdwrW lu`tI – ho
izMmIdwr sdwau – ho
igx imx pOly lwau – ho

ies gIq ivc AsIN vyiKAw hY ik lVI vwr koeI vI ivcwr nhIN b`Jw hoieAw[ AYvyN qu`k-bMdI kr ky kMm swrn dI koiSS kIqI hoeI hY[
pr ieh g`l AsIN dUjy ih`sy dy gIqW leI nhIN kih skdy[ lVkIAW ijhVy gIq gwauNdIAW hn, auhnW ivc rs hY, cwvW dw pRgtwvw hY, rwh hY, lY hY, suhxy AlMkwr hn[ jdoN pMjW swlW qoN bwrHW swlW q`k dIAW kuVIAW, mUMh qy p`ly r`KI, ieko sur ivc gWdIAW hn qW ieMJ pRqIq huMdw hY ik gIqW ivc khwxIAW bxw rhIAW hn[ hyTW mYN pMj gIq ilKy hn[ ienHW ivc vyKx vwlIAW g`lW, ienHW dI suhxI Sbd-cox, ienHW dI TyTqw, ienHW dw swdw-pwx, ienHW dw ivclw jzbw Awid hn[ v`fI g`l ieh hY ik ieh gIq iksy kvI dy nhIN rcy hoey, blik ipMf dIAW b`cIAW dy[ ieh vI pqw nhIN ieh kdoN rcy gey Aqy iks qrHW sWBy qury Aw rhy hn[ mYN ienHW nMU lgBg pMdrHW swlW qoN ievyN hI suxdw Aws irhw hW -
1)
hu`ly nI mweIE hu`ly sI,
do byrI dy p`qr Ju`ly sI,
do Jul peIAW KjUrW sI,
KjUrW suitAw myvw sI,
ies jFy dy Gr mMgyvw sI,
ies nFy dI vhutI inkVI sI,
iGE KWdI cUrI ku`tdI sI,
kut kut BirAw Qwl[
vhutI jIey nnwxW nwl[

2)
pMjwlI pMjwlI vy lokiVE, pMjwlI vy,
r`b dyvy vIrw qYnMU zul&W vwlI vy,
zul&W vwlI dy vwl sMDury vy,
A`gy kMgn qy ip`Cy cUVy vy,
liV`kI dw folw AwieAw vy,
liV`kI qyrI s`s vIrw,
ijdHy mUMh qy BwrI swrI n`Q vIrw[

3)
qIlI qIlI vy lokiVE qIlI vy,
qIlI Es vyhVy jw ij`Qy vIry dw ivAwh
vIry vwlVIey Bwbo JnwvyN nHwvx jw,
A`goN imilAw shurw nI qUM GuMf GfyNdI jw,
A`goN imlI s`s nI qUM pYrI pYNdI jw,
A`goN imlI jTwnI nI qUM buV buV krdI jw,
A`goN imilAw gBrU nI qUM g`lW krdI jw[

4)
hu`ly hu`ly nI lwl vy hu`ly nI,
hu`l peIAW ny lwl KjUrW nI,
cux leIAW ny BON qy qyry vIrW nI,
iehnW vIrW ny pw leI h`tI nI,
sOdw lYx AweI Bwgo j`tI nI,
Bwgo j`tI dy pYrW ivc kVIAW nI,
ieh iks suinAwry GVIAW nI,
GVn vwlw jIvy nI,
pYrI pwx vwlw jIvy nI[

5)
eytw eytw vy lokiVE eytw sI,
r`b dyvy vy vIrw qYnMU bytw sI,
eys byty dI vyl vDweI sI,
Br bYiTAW nMU SWq pmI AweI sI ,
jg jIvn nI BYxw qyry BweI sI,
ienHW BYxW dI BYx sBrweI sI,
ijnHy Br pVopI pweI sI[