ਮਿਰਜਾ ਸਾਹਿਬਾਂ1 (125x150)

ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ

imrzw swihbW

(msIq) mdrsy ivc do muMfy lV rhy hn[ qy bwkI dy muMfy auhnW igrd BIV bxweI KVHy hn[
iek lVkw : A`j swihbW nwl mYN bihxw hY[
dUsrw lVkw : neIN, A`j myrI vwrI ey[
pihlw lVkw : mYQoN ikDry dMd n quVvw bhIN[ AKy myrI vwrI ey[ mYN neIN jwxdw vwrI vUrI[
dUsrw lVkw    : Aw lYx dy swihbW nMU, dsWgw[
eyny nMU swihbW qy imrzw msIq ivc dw^l huMdy hn[ imrzy ny swihbW dw bsqw cuikAw hoieAw hY[
swihbW : vy qusIN Pyr lV pey?
pihlw lVkw : swihbW, ieh mYnMU qyry nwl bihx neIN idMdw[
swihbW : jwE, mYN quhwfy nwl neIN bihxw[ qusIN nf ky iekrwr qoV id`qw ey[ bs iesy g`loN[
dUjw lVkw : hwV swihbW[
swihbW : kih jU id`qw ey[ A`j mYN imrzy nwl hI bYTWgI[ eyny kdy myry nwl bYTx dI izd hI nhIN kIqI[

mdrsy dw idRS/ mOlvI quirAw Aw irhw hY[ mdrsy dy drvwzy ivcoN hI boldw hY[
mOlvI : E imrizAw, pu`qrw, kdI pVHyN, mryNgw vI ik kwvW dy AWfy BMnHdw rvyNgw swrI aumr[
imrzy dI swihbW bol pYNdI ey[
swihbW : nhIN mOlvI swihb, imrzy ny myry nwl bih ky pVHn dw iekrwr kIqw ey[
mOlvI : bhuq A`Cw[ qUM kihMdI eyN qW jwx idMdw hW, pr imrizAw jy hux pVHnoN     B`ijEN qW Xwd r`KIN qyrw mor bxwvWgw qy nwl vMJl nMU sd ky dwnwbwd Glw idAWgw[
(imrzw nIvIN pweI ikqwb dy vrky Poldw nzr AwauNdw hY)[
bIbo : A`j qW bVI ^uS nzr AwauNdI peI eyN, swihbW[ kI g`l ey?
swihbW : iek ^uSKbrI ey BUAw[
bIbo : cl, ds iPr[
swihbW : (imrzy v`l ieSwrw krky) eyny A`j msIq ivc, myry nwl iekrwr kIqw ey p`kw[
bIbo : DIey kwhdw iekrwr?
swihbW : myry nwl idl lw ky pVHn dw[
bIbo : ieh qW DIey, suvwb vwlw kMm kIqw eI[ mYnMU qW fr sI BYx Bxv`eIey v`loN     JUTI nw pY jwvW[ ieh qW ltor eI ho cilAw sI[
(imrzy v`l mUMh krky pu`CdI ey) ikauN vy, swihbW s`c kihMdI ey?
imrzw : Awho mwsI[ mYN hux ^Ub pVHWgw[
bIbo : nhIN pVHyNgw qW dwnwbwd Byj idAWgI is`Dw[ mYQoN neIN swrI aumr qwAny suxy jwxy[
swihbW : nw BUAw nw[ dwnwbwd dw nW nw lY[ myrI AMmI qW A`gy eI mYnMU msIqoN au~Tw lYx nMU iPrdI ey[ imrzy dy huMidAW AMmI nMU koeI ieqrwz nhIN[
bIbo : cMgw pVHo Pyr[ EDr jw ky rmwn nwl pVHo[
(imrzw Aqy swihbW ivhVy dy iek pwsy bYTy pVH rhy ny jd swihbW dy Brw SmIr dI Awvwz AwauNdI ey[)
SmIr : swihbW, E swihbW
swihbW : kI Aw?
SmIr : qYnMU AwiKAw jU Aw AYDr[
imrzw : Aw jWdI Aw Eey, AYvyN K`p nw pw[
SmIr : qUM kOx hunW swihbW dw? v`fw moAqbr[
imrzw : mYN hunW AW, d`sW qYnMU kI hunW?
SmIr : ieh g`l ey qW vyK eI lvW qYnMU v`fy swnH nMU[
(SmIr Aqy imrzw dovyN ivhVy ivc hI guQm gu`Qw ho jWdy hn[ ikqwbW iKlrIAW peIAW hn[ swihbW iek pwsy KVHI duic`qI ivc peI id`sdI hY[ Ajy auh BUAw nMU s`dx leI AOhlx hI l`gdI hY, jd bwhroN imrzy dw ipau cODrI vMJl ^wn AMdr dw^l huMdw hY[ auhnMU vyK ky dovyN iek dUjy nMU C`f idMdy hn Aqy kpVy JwVn l`gdy hn[ iKisAwxy ijhy ho ky prHy nMU qur jWdy hn)[
vMJl ^wn : (bIbo nMU dyK ky auhdy v`l ru^ krky kol pu`j ky kihMdw hY) dyK nw bIbo muMfw hux h`f pYr k`Fdw nzr AwauNdw ey[ mYnMU qW iehdy ivcoN swfy ielwky dy sB qoN v`fy jwbr gBrU dw JOlw pYNdw ey[
bIbo : A`lHw cwihAw qW ieho ijhw eI hovygw[ su`K nwl hux qW pVHn ivc vI huiSAwr dsIdw ey[
vMJl ^wn : mYN iehnMU GoV svwrI, qlvwr dy pYNqVy, qIr AMdwzI dw DnI bxwvWgw[ dunIAw mMn jweygI bIbo, ik vMJl dw pu`q…..
BweIAw : iek swl hor pVH lYx dy[ nwly mYnMU vI iehdw bVw Awsrw ey[
vMJl ^wn : bhuqw pVH ky kI krnw[ j`t dw pu`q bhuqw piVHAw cMgw nhIN huMdw[ bs qUM bIbo, hux iehnMU iqAwr kr dy[
swihbW : ijs dy kMn ivc vlyl pY jWdI ey, audws ijhI ho ky imrzy dy A`bU nwl g`l krdI hY[
swihbW : PuPVw, iek vrHw nw shI, iek idn qW imrzy nMU hor rih lYx dy swfy kol[
vMJl ^wn : nhIN nhIN bIbo, mYnMU A`j dwnwbwd phuMcxw eI cwhIdw ey[ mYN keI idnW qoN GroN bwhr kMmW kwrW ivc ruJw irhw hW hux qW hor Tihrx qy idl eI nhIN mMndw, nw jwxy ikauN?
(imrzy v`l mUMh krky auhnMU hukm krdw hY)
cl E pu`qrw, ho jw iqAwr[
bIbo : BweIAw, qUM GoV-ciVHAW vWg g`l krdw eyN[ swh lY[ h`Q mUMh Do[ kuJ Kw pI, iPr cilAw jwvIN, jy dwnwbwd dI Xwd bhuqI sqwauNdI Aw[
(imrzw Aqy swihbW sihmy sihmy idsdy[ ijvyN auhnW dy supinAW dy iKfwauxy vMJl ^wn dy pYrW hyT Aw ky cUr cUr ho gey hox)[
swihbW : BUAw, imrzy dI koeI g`l ds?
bIbo :
swihbW : BUAw, kdI mYnMU vI cyqy krdw ey ik neIN? mYN vI kdI auhdI ausqwd huMdI sW[
bIbo :
swihbW : AlP lYlw
bIbo :
swihbW : auhnMU AwKxw sI kdy Aw ky iml jwvy[ ieh isAwl auhI ey ij`QoN auh jWdw neIN sI[
bIbo :
swihbW : ieh kOx ey BUAw ?
bIbo : (auNgl bulHW au~qy r`K ky) c`up[
swihbW : ds vI, BUAw, kOx ey?
swihbW : kuJ dyr ip`CoN jd isAwx lYNdI hY, imrizAw[
imrzw :
swihbW : qUM iehnW A`KW dw drd kI jwxy, jw mYN neIN qyry nwl bolxw[ inmoihAw iksy QW dw[
swihbW : vy imrizAw
imrzw : AwieAw swihbW
imrzw Awpxy GroN vwj dy ky bUihEN bwhr Aw ky swihbW dy nwl msIqy pVHn leI qur pYNdw hY[
imrzw : ilAw PVw bsqw[
swihbW : jy msIqy myry nwl idl lw ky pVHyNgw, qW bsqw idAWgI[
imrzw : h`Cw bwbw h`Cw, piVHAw krWgw, ijvyN qUM AwKyNgI[ SwmIN qW Kyfx dyvyNgI nw[
(imrzw kuJ ruk ky iPr boldw hY)
imrzw : lY hux qW bsqw dy dy[